Кількість назв: 940

  Сходознавство

  Історія українського китаєзнавства (XVIII – початок XXI століття)

  Кіктенко В. О.

  У книзі на основі дослідження широкого кола джерел зроблено спробу реконструкції й аналізу історії розвитку українського китаєзнавства від зародження дотепер як частини загального процесу розвитку китаєзнавства у Східній Європі. У праці визначено походження, закономірності та напрямки розвитку українського китаєзнавства шляхом створення відповідної біобібліографії та визначення інституційних процесів. Детально проаналізовано основні напрямки розвитку цієї галузі знань, що пов’язано із вивченням внеску українських вчених у дослідження історії, філософії, культури, мови, літератури, соціально-економічного та політичного розвитку Китаю. Особливу увагу приділено встановленню відповідних ліній наступності в українському китаєзнавстві. Для реконструкції історії українського китаєзнавства були використані невідомі та маловідомі архівні матеріали та наукові публікації українських вчених, присвячені Китаю. Для китаєзнавців, істориків, дипломатів, студентів та широкого кола читачів.

  Театральне мистецтво Китаю: історичний екскурс

  Воробей О. С.

  Навчальний посібник охоплює тематику програми навчальної дисципліни «Китайський театр як транслятор культури». Структурно посібник складається з тем, які висвітлюють ґенезу та жанрову парадигму китайського театрального мистецтва з ХIV ст. до н.е. – до I пол. ХХ ст. Літературно-театральні процеси описується з оглядом на історичні події, які відіграли вагому роль у формуванні китайської театральної традиції. Посібник розрахований на студентів-сходознавців, а також на тих, хто цікавиться особливостями китайського театрального мистецтва.

  Тенденції китайської літератури та творчість Мо Яня

  упор. І. З. Павлюк

  У монографії «Тенденції китайської літератури та творчість Мо Яня» представлено широкий спектр літературознавчих проблем, що стосуються китайської літератури, виразним представником якої на сучасному етапі є Нобелівський лауреат Мо Янь (莫言). У діахронічному аспекті в монографії розглянуто як твори давньої китайської літератури, зокрема творчість китайських поетес династії Тан, так і творчість сучасних авторів, наприклад, Їцзінь Ван (JoAnna). У монографії досліджено літературні течії Китаю нової доби, а головну увагу приділено окресленню філософської, наративної та поетологічної специфіки прози Мо Яня. Літературна творчість китайського автора опиняється у фокусі уваги кількох дослідників, які розглядають її у філософсько-герменевтичних, теоретико-літературознавчих і компаративістичних аспектах. Автори монографії висвітлюють форми сучасної наукової та художньої рецепції Мо Яня в Україні, виявляючи риси генетичної, контактологічної та типологічної спорідненості й творчої взаємодії між письменниками (Мо Янь та Іван Франко, Мо Янь та Ігор Павлюк тощо). У фокусі дослідницької уваги опиняються романи «Червоний ґаолян» (红高粱家族) та «Стражденні перевтілення Сімень Нао» (生死疲劳) Мо Яня, оповідання «Геній», а також інші твори письменника. До монографії увійшли дослідження співробітників Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України (М.М. Сулима, І.З. Павлюк, Д.І. Дроздовський) та науковців із провідних університетів України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкa, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київський національний університет культури і мистецтв та ін.). Монографія буде цікавою для китаїстів, дослідників сучасного літературного процесу, компаративістів і теоретиків літератури, викладачів і студентів філологічних спеціальностей.

  Україна і Китай: мова та культура

  Попова О. В., Цзінь Лулу

  У навчальному посібнику – довіднику подано матеріал, який охоплює філософське й культурне надбання Китаю на культурологічному тлі України. Автори знайомлять дітей з базовими постулатами конфуціанства, народними казками, популярними віршами і патріотичними творами відомих китайських та українських письменників. Серія вправ спрямована на виявлення рівня опанування учнями початкових класів лінгвокультурологічного матеріалу. Навчальний посібник може бути в нагоді учням початкових класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, студентам гуманітарних факультетів закладів вищої освіти, зокрема тим, хто навчається за спеціальністю «Середня освіта. Мова і література (китайська)», практикуючим учителям державної та іноземних мов, фахівцям у сфері міжкультурної комунікації.