Кількість назв: 940

  Технічні науки та електрична інженерія

  Чисельні методи розв’язання технічних задач

  Ремез Н. С., Кисельов В. Б., Дичко А. О., Мінаєва Ю. Ю.

  Наведено основні теоретичні відомості та методики застосування чисельних методів розв’язання навчальних, теоретичних і прикладних інженерних задач. Розглянуто програмні питання, приклади розв’язання типових задач, завдання для самостійної підготовки. Для студентів технічних спеціальностей, аспірантів, викладачів і науковців технічних закладів вищої освіти.

  Міжнародна система стандартизації та сертифікації

  Кузьміна Т. О.

  У навчальному посібнику викладено основи міжнародної системи стандартизації та сертифікації відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для підготовки фахівців спеціальностей 182 – Технології легкої промисловості та 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність у всіх навчальних закладах Ш–ІV рівня акредитації. Навчальний посібник може бути використаний для студентів та співробітників наукових і навчальних закладів, аспірантів і викладачів, які працюють над різними аспектами проблем оцінювання якості продукції, процесів та послуг, формуванням систематичних знань про структуру й функції органів служби стандартизації, особливості проведення процедур сертифікації в іноземних країнах, становлення та сучасну діяльність світових і європейських організацій зі стандартизації, а також участь у них України.

  Математичні моделі та прогнозування руйнівних навантажень в ракетно-космічних системах

  Дегтярьов О. В., Грищак В. З., Акімов Д. В., Гоменюк С. І., Гребенюк С. М., Дегтяренко П .Г., Д’яченко Н. М., Клименко Д. В., Клименко М. І., Кудін О. В., Ларіонов І. Ф., Сіренко В. М., Чопоров С. В. ; за ред. Дегтярьова О. В., Грищака В. З., Сіренка В. М.

  Монографія присвячена математичному моделюванню напружено-деформованого стану та стійкості силових елементів ракетно-космічної техніки. Наведено аналітичні, чисельні та експериментальні підходи до визначення їх несучої здатності в реальних умовах експлуатації. Запропоновані математичні моделі та чисельні підходи реалізовані у вигляді пакетів програм, за допомогою яких визначено напружено-деформований стан конструкцій аерокосмічної галузі. На основі проведених досліджень одержано раціональні параметри елементів конструкцій. Для наукових співробітників, аспірантів та інженерів, які займаються проблемами проєктування та створення конструкцій і систем ракетно-космічної техніки.

  Проєктування стаціонарних парових турбін. Частина 2

  Патлайчук В. М.

  Розглянуто основні етапи розрахунку багатоциліндрових парових турбін. Наведено приклади формування вихідних даних для проєктування, проведення інформаційного пошуку, попереднього оцінювання процесу течії пари в проточній частині турбіни та оцінювання теплофікаційних і регенеративних відборів пари, розрахунку проточної частини окремих циліндрів і аналізу отриманих результатів. Призначено для студентів технічних вузів, які навчаються за спеціальностями 142 «Енергетичне машинобудування» та 144 «Теплоенергетика». Навчальний посібник може бути корисним для інженерно-технічних працівників, що займаються проєктуванням та створенням паротурбінних агрегатів.

  Проєктування стаціонарних парових турбін. Частина 1

  Патлайчук В. М.

  Розглянуто основні етапи розрахунку одноциліндрових парових турбін. Наведено приклади формування вихідних даних для проєктування, проведення інформаційного пошуку, оцінки теплофікаційних та регенеративних відборів пари, розрахунку регулюючого ступеня та групи нерегульованих ступенів, оцінки отриманих результатів. Для студентів технічних вузів, які навчаються за спеціальностями 142 «Енергетичне машинобудування» та 144 «Теплоенергетика». Навчальний посібник може бути корисним для інженерно-технічних працівників, які займаються проєктуванням та створенням паротурбінних агрегатів.

  Навчальний посібник до виконання практичних робіт з дисципліни «Надійність та діагностика електрообладнання». Ч. 1

  Бабкін Г. В.

  Навчальний посібник присвячений надійності електрообладнання. У кожному розділі в стислому вигляді надано важливі відомості з теорії надійності, викладено методи розрахунку надійності електрообладнання, наведено методи розв’язання типових задач теорії надійності, а також задачі для самостійної роботи. Тематика практичних робіт охоплює найбільш важливі питання курсу і дозволяє сформувати у студентів практичні знання та вміння щодо оцінки надійності електрообладнання. Призначено для студентів, що навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (галузь знань 14 «Електрична інженерія»).

  Основи метрології та метрологічна діяльність

  О. М. Величко, Л. В. Коломієць, Т. Б. Гордієнко

  Підручник містить основи метрології, положення щодо фізичних величин і одиниць, всі складові сучасної метрологічної діяльності на національному рівні. Велика частина підручника відведена похибкам і невизначеностям вимірювань, представленню результатів вимірювань, засобам вимірювальної техніки і їх нормованим метрологічним характеристикам. У ньому представлені класифікація величин і одиниць, одиниці Міжнародної системи одиниць, зокрема нової, фундаментальні фізичні сталі та характеристичні числа, основи побудови шкал фізичних величин. У підручнику розглянуті особливості національної метрологічної інфраструктури, основні положення щодо оцінювання відповідності засобів вимірювальної техніки, їх періодичної повірки і особливостей метрологічного нагляду. У ньому наведені основи забезпечення метрологічної простежуваності та калібрування ЗВТ. Базовий навчальний матеріал викладений з використанням сучасних міжнародних документів з питань метрології та метрологічної діяльності, сучасної національної законодавчої, нормативно-правової та нормативної баз. Підручник призначений для студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти, фахівців-метрологів підприємств і організацій, наукових працівників, а також для всіх, хто цікавиться питаннями метрології, вимірювань і вимірювальної техніки.

  Электротехника с основами электроники (рос. мовою)

  А.П. Устинов, Э.Н. Пятаков

  В книге изложены основные понятия об электрическом поле, конденсаторах, цепях постоянного тока, электромагнетизме, цепях однофазного и трехфазного тока, машинах постоянного тока, трансформаторах, асинхронных электродвигателях, уделено внимание специальным источникам постоянного тока; приведены таблицы основных технических данных электроизоляционных материалов и свойств проводников, допустимых токовых нагрузок для медных изолированных проводов и характеристик намагничивания ферромагнитных материалов; по основным темам приведено 32 примера из электротехнической практики с подробными пояснениями и анализом полученных результатов. Учитывая широкое внедрение электронных приборов в автоматизированные системы и устройства информативного назначения в книге уделено должное внимание полупроводниковым приборам. Приведено описание диодов, биполярных и однопереходных транзисторов, тиристоров, а также полупроводниковых контуров аналогового и дискретного действия. Книга предназначена для подготовки судовых электриков. Она может быть также использована в качестве учебного пособия для учащихся высших и средних морских учебных заведений.

  Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами

  Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив, В. В. Кухарчук, Ю. Г. Ведміцький

  В підручнику викладено теорію лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами і наведено велику кількість прикладів теоретичного та практичного спрямування, які зустрічаються в електроенергетиці, електромеханіці, радіотехніці тощо. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних та технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Книга розрахована на студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних, електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей.

  Технологічне обладнання консервних заводів

  О.К. Гладушняк

  В підручнику описано технологічне обладнання консервних виробництв за останніми досягненнями науки і техніки. Наведені конструкції, будова, принцип дії машин, апаратів і потоково-модернізованих ліній консервного виробництва. Розглядуються такі технологічні процеси та обладнання, що забезпечують: миття сировини та споживчої тари; сортування та калібрування сировини; очищення та відокремлення їстівних та неїстівних тканин сировини; подрібнення різних продуктів; пресування для виготовлення рідкої фази та наповнення споживчої тари продуктами, котрі консервуються. Надаються математичні розрахунки технологічних машин та апаратів. Призначається для студентів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів, які працюють в консервному виробництві.

  Технологічне обладнання борошномельних і круп’яних підприємств

  О.І. Гапонюк, Л.С. Солдатенко, Л.Г. Гросул, В.Ф. Петько , В.М. Петров, І.І. Гапонюк

  В підручнику розглянуте технологічне обладнання борошномельних і круп’яних підприємств у послідовності, передбаченій навчальною програмою курса «Технологічне обладнання галузі». Наведені призначення, області застосування, класифікація, принцип дії, теоретичні основи робочого процесу, методики технологічних, кінематичних, силових і інших розрахунків, а також особливості конструкції, експлуатації і обслуговування обладнання. Більшість глав вміщує також опис перспективних напрямків подальшого удосконалення машин. Приділено увагу заходам безпеки праці і охорони навколишнього середовища.

  Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами

  С.Ш. Кацив, Ю.Г. Ведміцький, В.В. Кухарчук

  У посібнику викладено комп’ютерні методи розрахунку та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами за допомогою найбільш поширених та відносно простих програмних продуктів: MathCAD та MicroCap. Наведено приклади розрахунку складних кіл, які є занадто трудомісткими при ручних розрахунках. Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів електро-технічних, електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей, а також може бути корисною інженерам, які займаються теорією лінійних електричних кіл.

  Основи експлуатації, обслуговування та ремонту двигунів внутрішнього згоряння

  О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін

  Присвячено практичним питанням технічної експлуатації, обслуговування та ремонту поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Розглянуто причини підвищених зносів основних деталей і вузлів двигунів. Надано рекомендації щодо зниження зносів. Наведено схеми і способи вимірювання та ремонту основних деталей. Дано узагальнені рекомендації з експлуатації основних систем та агрегатів, що обслуговують ДВЗ. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання при вивченні курсів «Експлуатація та обслуговування машин», «Експлуатація та ремонт двигунів внутрішнього згоряння», «Експлуатація установок з ДВЗ».

  Допуски і посадки. Частина І

  Л. В. Пізінцалі, Н. І. Александровська, О. І. Россомаха, Т. В. Рабоча, О. В. Малишкін, Р. В. Булгаков

  Навчальний посібник до вивчення дисциплін: «Метрологія, стандартизація, системи якості», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» студентами денних та заочних форм навчання ОНМУ, курсантами факультету РАО Військової академії спрямован допомогти в практичній діяльності та в оволодінні знаннями і вміннями при вивчені допусків і посадок. Це спільна праця викладачів ОНМУ та Військової академії. Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів освіти III–IV рівнів акредитації та може бути корисним для викладачів, студентів та курсантів вищих технічних та військових навчальних закладів.

  Автоматизовані системи сільськогосподарської техніки

  К.І. Шмат, В.М. Солодовніченко, О.І. Папченко

  В навчальному посібнику узагальнені матеріали, зв'язані з вивченням різних функціональних елементів та пристроїв автоматики, розглянуті принципи дії, загальні властивості, характеристики елементів та пристроїв автоматики.

  Теоретичні основи електротехніки. Методи розрахунку нелінійних електричних і магнітних кіл в прикладах та задачах

  Карпов Ю.О., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В.

  В навчальному посібнику наведено і докладно описано основні методи аналізу нелінійних електротехнічних систем із зосередженими параметрами, а також зібрано чимало гарних зразків урізноманітнених та цікавих вправ, прикладів і задач з теорії нелінійних кіл, розв’язаних цими методами. ... в ньому чи не вперше зроблено спробу розкрити суть та закономірності власне розвитку процесу розв’язування прикладних задач теорії нелінійних електричних і магнітних кіл ... Видання розраховане на студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних, електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей...

  Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл

  Карпов Ю.О., Кацив С.Ш., Кухарчук В.В.

  В посібнику викладені комп’ютерні методи розрахунку та моделювання лінійних електричних кіл за допомогою найбільш поширених та відносно простих програмних продуктів: MathCAD, Excel та Electronics Workbench. Наведені приклади розрахунку складних кіл, які є занадто трудомісткими при ручних розрахунках. Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних та інших споріднених спеціальностей.

  Стандартизація

  Гуменюк Г.Д.

  У навчальному посібнику висвітлені основні положення законодавчих і нормативно-правових документів щодо стандартизації, історії розвитку та формування національної стандартизації, мета, завдання, принципи державної політики, пріоритетні напрямки стандартизації на сучасному етапі. Вимоги комплексу основоположних стандартів щодо процедур розроблення та оформлення національних і міждержавних НД; порядок впровадження міжнародних і регіональних стандартів як національних України; порядок розроблення нових видів харчової та виробничо-технічної продукції; значення стандартизації в міжнародній торгівлі. Приведений аналіз законодавчих і нормативно-правових актів, якими регулюється та забезпечується безпечність харчової та сільськогосподарської продукції та здійснюється державний контроль за дотриманням вимог законодавства, норм, правил і стандартів. Висвітлені принципи ринкового нагляду в ЄС і Україні, особливості стандартизації в деяких зарубіжних країнах.
  Матеріал, викладений у навчальному посібнику, відповідає навчальній програмі дисципліни «Стандартизація продукції, послуг і технологічних процесів», а також може бути корисним при вивченні інших дисциплін «Стандартизація, метрологія та сертифікація», «Поглиблене вивчення метрології та стандартизації на підприємствах галузі», а також може бути корисним для викладачів, фахівців-стандартизаторів, інженерно-технічних працівників підприємств, які займаються питаннями стандартизації.
  Навчальний посібник рекомендований студентам внз, котрі навчаються за
  спеціальністю «Якість, стандартизація і сертифікація», «Харчова технологія», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та інших, які вивчають стандартизацію.

  Сертифікація, оцінювання відповідності, акредитація

  Гуменюк Г.Д.

  У навчальному посібнику висвітлені основні положення законодавчих, нормативно-правових актів та нормативних документів щодо сертифікації, оцінювання відповідності та акредитації. Мета, завдання та принципи державної політики у цих сферах діяльності. Сучасний стан сертифікації на відповідність вимогам НД у Добровільній системі сертифікації УкрСЕПРО.
  Схеми сертифікації. Порядок сертифікації вітчизняної та імпортної продукції, атестації виробництва та інспекційний контроль в Добровільній системі сертифікації. Описано як здійснюється оцінювання відповідності продукції, що підпадає під дію технічних регламентів. Модульна оцінка відповідності та ринковий нагляд в Україні та Європі. Вимоги до органів з оцінювання відповідності згідно міжнародних стандартів. Висвітлено порядок акредитації органів з оцінювання відповідності та їх повноваження. Описано міжнародну практику та європейське законодавство у сфері сертифікації, оцінювання відповідності, акредитації та ринкового нагляду і контролю. Про діяльність міжнародних та регіональних організацій у сфері сертифікації та акредитації. Особливості сертифікації та акредитації в деяких зарубіжних країнах.
  Матеріал викладений в посібнику відповідає навчальний програмі дисципліни «Сертифікація продукції і систем якості, атестація виробництва», а також може бути корисним при вивченні інших дисциплін: «Стандартизація і сертифікація», «Технічне регулювання», «Стандартизація, метрологія, сертифікація» та інших дисциплін. Матеріал, що викладений в посібнику може бути корисним для викладачів, фахівців, інженерно-технічних працівників підприємств, які займаються питаннями сертифікації.
  Посібник рекомендований студентам ЗВО, котрі навчаються за спеціальністю «Харчова технологія», «Експертиза харчових технологій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та спеціалізацією «Якість, стандартизація та сертифікація».

  Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола

  Карпов Ю.О., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В., Кацив С.Ш.

  У підручнику викладено теорію електричних і магнітних кіл, де розглянуто перехідні процеси в лінійних колах із зосередженими та розподіленими параметрами, синтез лінійних кіл, нелінійні електричні й магнітні кола за усталених і динамічних режимів роботи та наведено велику кількість прикладів теоретичного і практичного спрямування. ... Підручник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

  Основи теорії невизначеності вимірювань

  Васілевський О.М., Кучерук В.Ю.

  У навчальному посібнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання якості вимірювань. Навчальний посібник містить послідовний виклад основ теорії невизначеності вимірювань, алгоритмів оцінювання невизначеностей, порядку додавання та форм подання невизначеностей вимірювань. Посібник відповідає вимогам державних стандартів України та навчальним програмам дисциплін «Основи теорії невизначеності вимірювань» та «Опрацювання результатів вимірювань, контролю та діагностика на основі теорії невизначеності вимірювань» і призначений для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», здобувачів та аспірантів спеціальностей 05.11.08, 05.11.13, 05.13.05, 05.01.02.

  Основи стандартизації та сертифікації

  Величко О.М., Кучерук В.Ю.

  Підручник містить матеріали стосовно основних понять стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності та акредитації, методологічних основ стандартизації, її теоретичної бази, стандартизації та сертифікації на міжнародному, регіональному та національному рівні. Подані питання організації робіт зі стандартизації, стандартизації як елементу забезпечення якості продукції, сертифікації продукції, оцінки відповідності та акредитації, систем управління якістю. У підручнику викладений базовий навчальний матеріал з використанням сучасних міжнародних документів з питань стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності, національну законодавчу, нормативно-правову і нормативну бази.

  Призначений для студентів, які навчаються за напрямами із галузі знань 0510 "Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології", а також для студентів, аспірантів та фахівців, зацікавлених в опануванні основ метрологічного забезпечення.

  Основи метрології та електричних вимірювань

  Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Володарський Є.Г., Грабко В.В.

  В підручнику наведено основні поняття метрології, сучасні підходи до оцінювання результатів вимірювань, метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, подано принципи побудови електромеханічних, електронних, цифрових і мікропроцесорних засобів вимірювань, інформаційно-вимірювальних систем, розглянуто засоби і способи вимірювання електричних, магнітних та неелектричних величин. Підручник відповідає навчальним програмам дисциплін «Основи метрології та електровимірювальна техніка», «Основи метрології та електричних вимірювань», «Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці»...

  Наноматеріалознавство

  Афтанділянц Є.Г., Зазимко О.В., Лопатько К.Г.

  Підручник «Наноматеріалознавство» написаний для студентів технічних та технологічних напрямів підготовки та спеціальностей вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації.

  Наведені закономірності формування нанооб’єктів у газі, рідині та твердій фазі. Представлені хімічні (осадження солей з наступним відновленням, термічне розкладення, золь-гель-технологія, синтез нанодисперсій на основі органічних водорозчинних рідин, плазмохімічний синтез, плазменно-активоване хімічне газофазне осадження) та фізичні (випаровування та конденсація, механічне розмелювання, детонаційний (вибуховий) синтез, ерозійно-вибухове та електроіскрове диспергування металів) методи отримання наноматеріалів.

  Розглянуто будову та дефекти металів і сплавів у нанорозмірному стані, діаграми стану подвійних наносистем, процеси формування структури металевих нанооб’єктів та їх сполук.

  Наведено класифікацію та механічні властивості нанооб’єктів та наноматеріалів. Надано ефективність застосування нанооб’єктів та наноматеріалів у агропромисловому комплексі, машинобудуванні, енергетиці, металургії, будівництві та медицині. Показані екологічні аспекти застосування нанооб’єктів та наноматеріалів.

  Митний контроль та експертиза товарів

  Тіхосова Г.А., Вербицький О.М., Калінський Є.О.

  У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти митного контролю та експертизи в митній справі. У ньому подано структуру та характеристику української митної системи, розкрито роль товарознавства та експертизи в митній справі. Навчальний посібник висвітлює комплекс питань, що виникають під час митного контролю, експертизи та оформлення товарів, які перетинають державний кордон України. Посібник базується на знаннях дисциплін «Основи товарознавства виробів», «Основи митної справи» та законодавчої бази України. В основу навчального посібника покладено матеріали лекційних та лабораторних занять з дисциплін «Стандартизація та експертиза в митній справі», «Стандартизація і законодавство в митній справі», «Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності». Навчальний посібник може бути використаний студентами, які навчаються за спеціальністю 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Посібник також може бути корисним для аспірантів, спеціалістів з товарознавства та широкого кола читачів.

  Метрологія, стандартизація, системи якості. Практикум

  Пізінцалі Л.В., Александровська Н.І., Добровольський В.В.

  Навчальний посібник містить опис необхідних теоретичних матеріалів для проведення лабораторних та практичних занять згідно програми з дисципліни «Метрологія, стандартизація, системи якості», що викладається в технічних ВНЗ. Складається з двох розділів.

  У першому розділі викладені основи технічних вимірювань, методи вимірювань, похибки вимірювань, наводяться засоби вимірювань гладких циліндричних деталей та типових з'єднань, методики обробки результатів проведених робіт та описання технічної документації, необхідної для їх проведення, зміст і порядок виконання лабораторних і практичних занять, а також форми звітів лабораторних занять.

  Другий розділ "Допуски і посадки. Контроль шорсткості, відхилень форми та розташування поверхонь" містить теоретичні основи для проведення лабораторних і практичних занять, приклади задач з визначення розмірів деталей, допусків та посадок гладких циліндричних сполучень, з визначення шорсткості поверхні, відхилень форми та розташування поверхонь, з розрахунку розмірних ланцюгів, завдання до лабораторних та практичних занять та форми звітів.

  Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів освіти III – IV рівнів акредитації та може бути корисним для викладачів, студентів технічних навчальних закладів.

  Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл

  Карпов Ю.О., Кацив С.Ш., Кухарчук В.В.

  В посібнику викладені комп’ютерні методи розрахунку та моделювання лінійних електричних кіл за допомогою найбільш поширених та відносно простих програмних продуктів: MathCAD, Excel та Electronics Workbench. Наведені приклади розрахунку складних кіл, які є занадто трудомісткими при ручних розрахунках. Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних та інших споріднених спеціальностей.

  Теоретичні основи електротехніки. Задачі та приклади розрахунку лінійних електричних кіл

  Карпов Ю.О., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В.

  У виданні висвітлено докладний розв’язок задач та прикладів розрахунку ліній-них електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами, які постають в електротехніці, електроенергетиці, електромеханіці, радіотехніці, засобах автоматики та вимірювальної техніки. ... Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних, електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей, а також може бути корисним спеціалістам, які займаються теорією лінійних електричних кіл.

  Електроніка і мікросхемотехніка

  Войцицький А.П., Войцицький М.А.

  Розглянуто елементну базу електроніки (резистори, конденсатори, індуктивні компоненти, напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори тощо). Основні процеси та принцип дії транзистора, як активного елемента електронних схем. Будова, та принцип дії електронних блоків живлення, підсилювачів, генераторів, імпульсних і цифрових пристроїв та основи мікропроцесорної техніки. Для студентів напряму підготовки «Енергетика та електротехнічні системи в АПК ».

  У підручнику використано кольорові схеми та рисунки.

  Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле

  Карпов Ю.О., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В.

  В підручнику викладено теорію електромагнітного поля і наведено велику кількість прикладів теоретичного та практичного спрямування, які зустрічаються в електротехніці, електроенергетиці, електромеханіці, радіотехніці, засобах автоматики та вимірювальної техніки. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних та технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Книга розрахована на студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних, електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей, а також може бути корисною інженерам, які займаються теорією електромагнітного поля.

  Електричні апарати

  Бржезицький В.О., Зелінський В.Ц.

  Підручник за змістом відповідає програмі курсу "Електричні апарати" для студентів електроенергетичних спеціальностей вузів. В ньому розглядаються фізичні явища, основні співвідношення і залежності, що використовуються при вивченні принципів дії електротехнічних пристроїв розподільних установок. Наведені основні терміни та означення, конструкції електричних апаратів, їх характеристики та умови вибору для роботи в електроустановках енергосистем. Підручник призначений для студентів спеціальностей "Електричні станцій", "Електричні системи та мережі" і може бути корисний для студентів інших енергетичних спеціальностей.

  Гідравлічні та аеродинамічні машини

  Холоменюк М.В., Ткачук А.В., Онопрієнко Д.М.

  Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)” та її складової – програмі дисципліни „Гідравлічні та аеродинамічні машини”. Розглянута загальна будова та порядок розрахунків нагнітальних установок. Детально висвітлено теорію, будову, властивості та умови нормальної експлуатації відцентрових і осьових насосів, вентиляторів і компресорів, вихрових і струминних насосів, об’ємних компресорів і вакуум-насосів.

  Гідравліка

  Дідур В.А., Журавель Д.П., Палішкін М.А.

  На підставі багаторічного досвіду педагогічної та наукової роботи у сфері механіки рідини авторами підручника викладені основи загальної гідравліки та її інженерні додатки, призначені для студентів інженерних спеціальностей агротехнічних вузів. Викладені загальні питання теорії рівноваги і руху рідини, а також методи гідравлічного розрахунку напірних і безнапірних трубопроводів. Подані методи розрахунку і способи вибору елементів гідравлічних приводів, що входять до них. Підручник може бути використаний фахівцями проектних організацій при розробці проектів гідротехнічних споруд, систем сільськогосподарського водопостачання та меліорації, а також при проектуванні та використанні гідропневмоприводів.

  Водіння легкового автомобіля

  Вайда Т.С.

  У посібнику розкрито зміст розділу «Водіння легкового автомобіля» у відповідності до вимог Типової програми підготовки водіїв категорії В. Пояснено у доступній формі порядок виконання курсантами завдань з передбачених тем навчальних модулів. Наведено відповідні вправи для набуття кандидатами у водії навичок водіння транспортним засобом. Навчально-методичний посібник призначений на допомогу педагогічним та науково-педагогічним працівникам ВНЗ МВС України, зокрема, інструкторам з водіння для удосконалення методики проведення ними занять з курсантами під час їх практичного навчання водінню автомобіля. ... Наведений змістовий матеріал посібника стане в учням ПТНЗ, ... студентам профільних ліцеїв та ВНЗ 1-4 рівнів акредитації.