Кількість назв: 940

  Землеустрій

  Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування

  Третяк А. М., Другак В. М.

  Перший український навчальний посібник такого типу. В ньому на основі досліджень авторів викладені теоретико-методологічні та методичні основи стандартизації та нормування у сфері екології землекористування, організації робіт із стандартизації та нормування і вимоги до змісту нормативних документів. Розкривається зміст і методика розробки концепцій і галузевих програм створення єдиної системи нормативно-правових актів у сфері землеустрою як організаційно-правової бази екологізації землекористування, системи стандартизації та нормування у сфері охорони земель. Розглянуто міжнародні, європейські та міждержавні стандарти, національні та галузеві системи стандартів, система стандартів із захисту довкілля, система стандартів та нормативів у сфері екології землекористування, система стандартів з безпеки праці на підприємствах. Для студентів, аспірантів і викладачів землевпорядних, екологічних
  факультетів, а також широкого кола фахівців у галузі використання та охорони земель та природокористування.

  Формування обмежень та обтяжень у землекористуванні

  Дорош Й. М., Дорош О. С.

  У навчальному посібнику розглядаються проблеми, пов’язані з формуванням та ефективним функціонуванням інституту обмежень у використанні земель й обтяжень прав на земельну ділянку. Зокрема, розкрито теоретико-методологічні основи їх формування, надано науково-обгрунтовані пропозиції з удосконалення нормативно-правового забезпечення для їх ефективного функціонування. В частині землеустрою запропоновано методологічні підходи до формування меж обмежень у використанні земель. Для зручності застосування у землевпорядній практиці удосконалено чинну класифікацію обмежень у використанні земель за типами й видами. Запропоновано методичні підходи до оцінки недоодержаних доходів та відшкодування втрат і збитків, спричинених обмеженням у використанні земель. Змістовно розкрито особливості планування та проектування територіальних обмежень у використанні земель в схемах та проектах землеустрою. Наведено порядок реєстрації територіальних обмежень у використанні земель, земельних ділянок у складі Державного земельного кадастру. Навчальний посібник призначено для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, фахівців-практиків, наукових працівників. Він сприятиме формуванню сучасних орієнтацій та бачень вирішення проблем у цій сфері та поступовій імплементації системи обмежень та обтяжень у практику управлінської та господарської діяльності.

  Планування територій

  Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С.

  Викладені теоретичні, інституційні та методичні основи планування територій регіонів, розглянуто основні складові ієрархічної системи планування територій України на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Окремі підходи і методи дослідження для потреб планування територій апробовані на матеріалах Херсонської та Одеської області. Посібник рекомендований студентам і викладачам географічних, екологічних спеціальностей, фахівців у сфері архітектури, містобудування та землеустрою. Він може бути цікавим також і для більш широкого кола спеціалістів в сфері територіального планування і регіонального розвитку.

  Методологічні засади географії

  Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Яворська В. В.

  У підручнику обговорюються сучасні трансформації предметної області вітчизняної географії. Обґрунтована необхідність посилення розгляду земної оболонки як єдиного й цілісного об’єкту географічної науки, як інтегрованої геосфери, що поєднує природне середовище, штучний матеріальний світ, створений людиною, і суспільство з його виробничою та духовною діяльністю. Йдеться про формування нового наукового напряму географічних досліджень, який розглядає земну оболонку не лише як природно-географічний об’єкт (базове поняття – географічна оболонка Землі), а як цілісну соціо-природну геосферу, яку названо “ландшафтною оболонкою Землі”. Розглянуті теоретико-методологічні принципи і методичні підходи географічних досліджень природного середовища, природокористування, територіальної організації суспільства, планування територій у контексті представлення об’єкту географічних досліджень як ландшафтної оболонки Землі, як довкілля життєдіяльності людини. Посібник рекомендований студентам і науковцям географічних спеціальностей, а також фахівцям ландшафтного планування та планування територій, економістам, демографам, соціологам, екологам, управлінцям.

  Історія земельних відносин і землеустрою в Україні

  Третяк А. М., Прядка Т. М., Гетманьчик І. П.

  Висвітлено актуальні питання розвитку земельних відносин і землеустрою в Україні у феодально-кріпосну епоху і в період селянської реформи 1861 року, період зародження капіталізму, Столипінської реформи 1906 –1917 рр., період Радянської України. Розкрито історію земельних відносин і землеустрою у період незалежності України, зокрема: основні засади реформування земельних відносин, зміна системи власності на землю та сільськогосподарського землекористування, землеустрій як основний механізм здійснення заходів земельної реформи, організаційні та соціально-економічні наслідки земельної реформи у період 1991-2000 років, земельний кодекс України 2001 р. – основа зміни інституційного середовища земельної реформи, а також реформування земельних відносин і системи землекористування в сільському господарстві, інституційні зміни землеустрою та зниження його ролі в розвитку системи сільськогосподарського землекористування, управлінські та еколого-економічні наслідки земельної реформи у період 2001-2015 років. Для студентів, аспірантів і викладачів землевпорядних факультетів, а також широкого кола фахівців у галузі земельних відносин і землеустрою.

  Землеустрій

  Третяк А. М.

  Ввикладено теорію землеустрою в умовах нових земельних відносин; висвітлено походження поняття землеустрою, еволюцію сутності землеустрою, землеустрій як основоположний механізм управління земельними ресурсами на сучасному етапі розвитку економіки. Розкрито земельний устрій України, поняття землеволодіння та землекористування, форми землекористування та організації території, елементи землевпорядної організації території. Висвітлено функції землі, її поняття як об’єкт права, сільськогосподарських, містобудівних та інших відносин, властивості земельних та інших природних ресурсів, що враховуються при землеустрої, економічні, соціальні, екологічні, сільськогосподарські, містобудівні, та інші умови, види господарського використання земель і правового стану земельних ресурсів, категорії та цільове призначення земель, типи землекористування та дозволене використання земель, характеристику земельного фонду України за формами власності та категоріях земель. Розкрито землеустрій як самостійну галузь наукового знання, теорії землеустрою, сучасне розуміння та сутність землеустрою, види і форми землеустрою, прогнозування раціонального використання та охорони земель, територіальне планування землекористування. територіальний і внутрішньогосподарський землеустрій та зокремлене землевпорядкування, поняття і складові частини системи землеустрою, Інституціональне забезпечення землеустрою, організація та державне регулювання (адміністрування) у сфері землеустрою, землевпорядний процес, землевпорядна документація, оцінка ефективності землеустрою. Обґрунтовано зміст управління діяльністю у сфері землеустрою, прогнозування, планування та організацію землекористування на державному, регіональному та місцевому рівнях, земельно-процесуальні правовідносини у сфері землеустрою. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових працівників, фахівців землевпорядних та інших управлінських органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

  Землевпорядний процес

  Третяк А. М., Дорош Й. М., Третяк Р. А., Лобунько Ю. В.

  Перший в Україні навчальний посібник в якому викладено теоретичні основи землевпорядного процесу, його понятійний апарат, функції, складові та принципи (поняття «землевпорядний процес», «землевпорядний проект», «землевпорядна процедура», «землевпорядні дії» та їх співвідношення), функції, складові та принципи, землевпорядні процесуальні відносини (поняття землевпорядних процесуальних відносин), ознаки, характер, система та їх елементи, склад суб’єктів землевпорядних процесуальних відносин (особи, які здійснюють землевпорядний процес та дії, їх поняття, склад та процесуальні права і обов’язки, зокрема, землевпорядник як обов’язковий суб’єкт землевпорядних процесуальних відносин, його права та обов’язки, особи, які беруть участь у землевпорядному процесі та діях, поняття та склад), їх статус, процесуальні права та обов’язки, землевпорядні провадження та їх класифікація (загальна характеристика землевпорядного провадження у сфері землеустрою, державного земельного кадастру, оцінки земель та земельних ділянок), землевпорядний процес та його стадії (теоретична модель землевпорядного процесу: етапи, стадії та їх співвідношення), економіко-правова природа документації із землеустрою як підсумкового акту здійснення землевпорядного процесу, особливості землевпорядного процесу у сфері зміни цільового призначення земель та організації сівозмін та впорядкування угідь. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів фахівців землевпорядних, економічних та агрономічних факультетів, а також фахівців управлінських органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері землеустрою.

  Землевпорядне проектування: розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) та зміни меж населених пунктів

  Третяк А. М., Третяк В. М., Третяк Р. А.

  Висвітлено поняття, види населених пунктів та їх соціально-економічну сутність. Приведено аналіз тенденцій розвитку землекористування територій населених пунктів України за видами та режимами використання земель і зміни їх меж. Розкрито методологічні засади капіталізації землекористування населених пунктів, приведено аналіз стану та тенденцій капіталізації землекористування населених пунктів, зокрема, розкрито інституційні та методологічні засади капіталізації землекористування, процес розширеного відтворення земельного капіталу та конкурентоздатність землекористування території населених пунктів, підходи до оцінки та управління капіталізацією землекористування. Приведено методику розроблення проектів землеустрою щодо зміни меж сільських населених пунктів та еколого-економічної оцінки ефективності проектних рішень. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових працівників, фахівців землевпорядних, природоохоронних та інших управлінських органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

  Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою

  Третяк А. М., Другак В. М., Гунько Л. А., Гетманьчик І. П.

  Викладена методологія і методика організації території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою. Зокрема, розкрито поняття про землю як найважливішу частину навколишнього середовища, місце земельних ресурсів у структурі природного багатства України, суть землеустрою щодо формування сталого землекористування земель сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано методологічні основи формування еколого-ландшафтної організації території. Викладено методичні підходи до агроекологічного зонування та ландшафтної типізації земель; еколого-економічної класифікації придатності орних земель; зонування земель за типами землекористування; формування еколого-безпечних та інвестиційно-привабливих підтипів землекористування; формування територіальних природоохоронних обмежень (обтяжень) у використанні земель; ідентифікації прав власності на землю та оренди землі в межах типів землекористування; встановлення та формування реєстру обмежень (обтяжень) на земельні ділянки власників земельних часток (паїв); формування та організації території сільськогосподарських підприємств з урахуванням ландшафтних умов та прав на землю; еколого-економічної оцінки ефективності проектних рішень. Для студентів, аспірантів, викладачів землевпорядних, агрономічних, економічних факультетів, а також широкого кола фахівців у сфері землеустрою.

  Землевпорядне проектування: Організація землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому рівні

  Третяк А. М., Третяк В. М., Гунько Л. А.

  Викладено теоретико-методологічні засади формування екомережі України в контексті розвитку природоохоронного землекористування, інституціональне забезпечення формування екомережі України, стан і тенденції розвитку екомережі в Україні. Розглянуто засади формування екологічних відносин власності на землю та інші природні ресурси у сфері природокористування. Викладено законодавчо-нормативні вимоги до проектування землекористування структурних елементів екомережі, методику землевпорядного проектування землекористування структурних елементів екомережі на території сільської ради, яка розкриває основні етапи та стадії проектування землекористування, критерії визначення меж територій для включення до структурних елементів екомережі, основні підходи до проектування землекористування, систематизація існуючих режимів використання земель та інших природних ресурсів і розробка на їх основі територіальних обмежень (обтяжень), складання реєстру територіальних зон та опис регламентів по видах дозволеного використання земель, еколого-економічна оцінка територій (землекористування), які входять в систему екомережі, підготовка інформації для внесення в державний земельний кадастр відомостей про територіальні зони та їх режим. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів фахівців землевпорядних, економічних та агрономічних факультетів, а також фахівців управлінських органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері землеустрою.

  Землевпорядне проектування: впорядкування землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств

  Третяк А. М., Третяк В. М., Третяк Р. А.

  Викладено теоретико-методологічні основи впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств, зокрема, сутність та методологічні основи землевпорядного впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств. Зокрема, розглянуто інституціональне середовища землевпорядного впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань. Викладено методичні основи впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та організації території землекористування сільськогосподарських підприємств, зокрема: вивчення і оцінка стану використання земель та організація територіальних умов землекористування; еколого-економічне обґрунтування організації системи сівозмін і її ефективності; організація території сівозмін та її агротехнологічна оцінка; встановлення територіальних природоохоронних і технологічних обмежень(обтяжень) у використанні земель; регулювання земельних відносин між власниками земельних часток (паїв) та сільськогосподарським підприємством; план здійснення проекту. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів фахівців землевпорядних, економічних та агрономічних факультетів, а також фахівців управлінських органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері землеустрою.

  Збалансоване використання земельних ресурсів

  Клименко М. О., Борисюк Б. В., Колесник Т. М.

  Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо принципів, методів та засобів збалансованого використання земельних ресурсів різних цільових категорій залежно від якісного стану. Навчальний посібник рекомендований як основне літературне джерело для освоєння дисципліни «Збалансоване використання земельних ресурсів», а також може бути корисним у вивченні дисциплін «Охорона та раціональне використання природних ресурсів», «Агроекологія» студентами напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у вищих навчальних закладах.

  Ґрунтознавство та охорона земель

  Цуман Н. В., Борисюк Б. В., Коваленко П. І.

  У практикумі наведені основні методи лабораторних і польових досліджень фізичних, водних, фізико-хімічних властивостей ґрунтів для виявлення деградаційних процесів в умовах інтенсивного землеробства. Охарактеризовані сучасні методики бонітування ґрунтів та якісної оцінки земель. Практикум розрахований на використання студентами вищих навчальних закладів освіти ІІІ–IV рівнів акредитації з напряму «Агрономія», спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища», аспірантів, викладачів.

  Геодезія

  Горлачук В. В., Семенчук І. М., Анисенко О. В., Мацко П. В.

  Навчальний посібник «Геодезія» передбачає системне викладання основ геодезії з урахуванням нових тенденцій розвитку технологій вимірювання земної поверхні. Різнобічно висвітлено питання способів знімання території, нівелювання, вирахування площ контурів та земельних ділянок. Розглянуто процес використання електронних геодезичних приладів у геодезії. Посібник розрахований для студентів, аспіратів та викладачів за спеціальністю «Геодезія, картографія та землеустрій»

  Вступ до фаху: географія і суспільство

  Гукалова І. В., Мальчикова Д. С.

  У посібнику викладені основи знань про об’єкт і предмет вивчення сучасної географічної науки, її структуру й найважливіші наукові засади, основні етапи її розвитку; місце у формуванні наукової картини світу, її конструктивний потенціал. Більш детальну увагу приділено сучасній суспільній географії як науці, яка має інтегральний і комплексний характер, розглянуто її розвиток за основними напрямами, закцентовано на базових категоріях, які опрацьовуються в її межах, охарактеризований стан теоретико-методологічного забезпечення вивчення основних компонентів геопростору. Посібник рекомендований студентам і викладачам географічних, економічних, екологічних та інших спеціальностей. Він може бути цікавим і для аспірантів і науковців, фахівців і менеджерів у сфері регіонального розвитку.